راهنمای سریع

اطلاعات فرم در سه بخش دریافت می گردد که در بخش سوم اسکن مدارک درخواستی را حتما با فرمت PDF در فرم بایستی آپلود نمایید.

اسکن های درخواستی جهت آپلود برای دارندگان جواز کسب:

1- کارت ملی صاحب جواز کسب

2- اسکن صفحات شناسنامه

3- پروانه کسب

4- کارت ملی و صفحات شناسنامه مباشر (در صورت داشتن مباشر)

5- سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی

6- اسکن صفحه چک

7- اسکن معدل حساب بانکی سه ماه اخیر

اسکن های درخواستی جهت آپلود برای شرکت و سازمان ها:

1- کارت ملی مدیر عامل

2- کارت ملی دارندگان حق امضا

3- اصل گواهی ارزش افزوده

4- آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی

5- اصل آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی

6- اساسنامه شرکت

7- سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی

8- اسکن صفحه چک

9- اسکن معدل حساب بانکی سه ماه اخیر

پس از تکمیل فرم، فرم های لازم و قرارداد بصورت فایل جهت پرینت، مهر و امضا به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.